Kritisch, constructief, gedreven: Ouderraad en Medezeggenschapsraad zijn gesprekspartners voor de schoolleiding, docenten, leerlingen en ouder

Op de middelbare school loopt u als ouder/verzorger niet meer zo gemakkelijk met vragen of opmerkingen naar binnen. De betrokkenheid van ouders en verzorgers blijft echter wel heel erg belangrijk. De ouderraad van het Goois Lyceum vormt een brug tussen u en de school en behartigt uw belangen.

Wat is en doet de ouderraad (OR)?

De OR is net als de leerlingenraad (LR) en de medezeggenschapsraad (MR) een overlegorgaan binnen school. De OR is adviserend en ondersteunend zonder wettelijke bevoegdheden; die zijn voorbehouden aan de MR.  Ouders zijn vanuit de OR overigens wel vertegenwoordigd in de MR en hebben op die manier formele inspraak op het beleid.

De OR functioneert als schakel tussen de ouders en de school. Door onze korte lijnen met de directie kunnen we de stem van de ouders laten horen en onderwerpen die ouders bezighouden agenderen en bespreekbaar maken. Wij proberen zo goed mogelijk te verwoorden wat er leeft onder de ouders met betrekking tot de school en/of het onderwijs in het algemeen en trachten zo de belangen van de leerlingen zo optimaal mogelijk te behartigen. Samen met de directie willen wij bijdragen aan een veilig, prettig en inspirerend schoolklimaat, voor alle leerlingen.

Taken

  • Aanspreekpunt voor ouders en spreekbuis van de ouders richting de directie
  • Vertegenwoordiging van de ouders van het Goois Lyceum in de MR
  • Adviserende en ondersteunende rol voor de directie
  • Organiseren jaarlijkse thema-avond en ondersteuning bij andere activiteiten zoals de open dag en eindexamens
  • Deelnemen aan schoolpanels en bij externe visitatie samen met docenten, zoals bij het  opstellen van het schoolplan
  • Inspraak besteding ouderbijdrage

Samenstelling

De OR bestaat uit een betrokken groep ouders van leerlingen uit verschillende leerjaren, stromingen en afdelingen. Een brede vertegenwoordiging zorgt voor een goed klankbord.

De ouderraad heeft een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en derde lid. Ook zijn er drie leden van de ouderraad lid van de MR en één ouder van de gemeenschappelijk MR (GMR) van de Gooise Scholen Federatie. De overige leden maken deel uit van één of meer activiteitencommissies.

Overleg

De OR overlegt acht keer per schooljaar met de directie. Tijdens deze vergaderingen wordt er o.a. gesproken over de ontwikkelingen binnen de school, onderwerpen die via de leden van de OR zijn binnengekomen en te organiseren activiteiten. Denk aan de invloed van onderwijs op afstand op het leren, de rol van formatieve werkvormen als voorbereiding op summatieve toetsen, de status van kwaliteit gebouw/verbouwing en de opbouw van het middagprogramma.

Contact

We vinden het belangrijk te weten wat er leeft bij ouders en leerlingen. Pas dan kunnen we optimaal functioneren als spreekbuis en klankbord. Ouders zijn daarom van harte uitgenodigd om contact met de OR op te nemen om aandachtspunten naar voren te brengen. De lijnen met de directie zijn heel kort. Er wordt daadwerkelijk iets gedaan met uw input.
Heeft u vragen of wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen met via het mailadres onderaan deze pagina.

Aanmelden nieuwe leden

De ouderraad heeft, afhankelijk van het aantal aftredende leden door eindexamens, bijna ieder schooljaar nieuwe enthousiaste leden en hulpouders nodig.

Bent u die enthousiaste ouder en wilt u ons komen versterken? Of wilt u de ouderraad als hulpouder bij haar activiteiten ondersteunen? Dan horen wij graag van u! Wanneer u een mail stuurt naar ouderraadgl@gmail.com nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad praten en beslissen personeelsleden, ouders en leerlingen over belangrijke zaken die op het Goois Lyceum spelen. Op deze manier kan invloed worden uitgeoefend op het beleid van de school. De ‘spelregels’ voor de medezeggenschap liggen vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De medezeggenschap voor de Medezeggenschapsraad (MR) van de GSF is vastgelegd in het reglement Medezeggenschap en is te vinden via de link: GSF/Organisatie/reglementen

Samenstelling
Afgevaardigden vanuit de Personeelsraad, de Leerlingenraad en de Ouderraad vormen gezamenlijk de Medezeggenschapsraad. De MR op het Goois Lyceum bestaat uit twaalf leden: 50% van de MR bestaat uit personeelsleden, 25% bestaat uit ouders en 25% uit leerlingen. De namen van de leden van de MR kunt u vinden achter in de jaargids onder externe deskundigheid.

Taken en bevoegdheden
De MR mag over alles praten wat met school te maken heeft. Ook kan een MR gevraagd of ongevraagd een standpunt kenbaar maken. Veel onderwerpen worden aan de hele MR voorgelegd. Bijzondere bevoegdheden van de MR zijn het instemmingsrecht en het adviesrecht. Deze zijn van toepassing bij bijvoorbeeld het beoordelen van het schoolplan (instemmingsbevoegdheid) of het aanstellen van de schoolleiding (adviesbevoegdheid).

Bij een aantal specifieke belangen heeft één geleding van de MR zeggenschap. Voor personeelsleden geldt dit bijvoorbeeld voor nascholingsplannen of de arbeids-en rusttijdenregeling. De oudergeleding stemt in met bijvoorbeeld de schoolgids of de vrijwillige ouderbijdrage. Leerlingen hebben een instemmingsrecht bij o.a. het leerlingenstatuut of bij de voorzieningen voor leerlingen.

Overleg
De MR stelt in overleg met de schoolleiding een jaaragenda op, waarin de vergaderingen van de MR worden vastgelegd (meestal 6 per jaar) met daarbij al een deel van de te bespreken onderwerpen. U kunt de MR bereiken via het mailadres van de secretaris, Mw. J. de Nigtere,  jdenigtere@gsf.nl.

Protocollen en procedures

Alle reglementen en afspraken van het Goois Lyceum zijn in pdf-vorm op deze site ondergebracht op de pagina Protocollen en procedures. Zo ook het reglement MR en het leerlingenstatuut.