Geen vraag of we hebben er antwoord op.

Staat uw vraag hier niet onder? In de Jaargids staat veel informatie of neem contact met ons op.

FAQ – CONTACT

IK HEB EEN KLACHT. BIJ WIE KAN IK TERECHT?

Alle scholen van de Gooise Scholen Federatie proberen klachten te voorkomen. Is er toch een klacht, dan is het de bedoeling dat u dit in eerste instantie bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Levert het gesprek niet voldoende op, dan kunt u één van de vertrouwenspersonen van de school benaderen. Zij kunnen leerlingen en ouder adviseren en begeleiden in de te nemen stappen en handelswijze. Meestal leidt ook dat eerst tot een gesprek. De vertrouwenspersonen zijn Mw. I. Petri (ipetri@gsf.nl) en mw. M. Westen (mwesten@gsf.nl)

Bent u onvoldoende tevreden, dan kunt u de schoolleiding benaderen. Een eventuele vervolgstap kan zijn om een bezwaarschrift in te dienen bij de rector van de school. Vervolgens kan dat ook bij het College van Bestuur. Als laatste kunt u de klager de zaak voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Dat gebeurt meestal pas als alle andere mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid. De mailadressen van de schoolleiding kunt u vinden onder Contact. Voor meer informatie verwijzen we u ook graag naar de algemene klachtenregeling bij praktische zaken in onze jaargids online en de reglementen die via de website van de gsf in te zien.

WANNEER EN HOE KAN IK HET BESTE CONTACT OPNEMEN MET DE AFDELINGSLEIDER?

De afdelingsleider kunt u benaderen wanneer het gaat om urgente zaken, structurele roosterzaken, klachten, algemene vragen en verlofaanvragen. De afdelingsleiders zijn zowel telefonisch als per e-mail goed bereikbaar. Alle e-mailadressen van de schoolleiding kunt u terugvinden op deze site onder Contact en in de jaargids online.

WANNEER EN HOE KAN IK HET BESTE CONTACT OPNEMEN MET DE MENTOR?

De mentor is het eerste aanspreekpunt bij vragen van persoonlijke aard, zoals het welbevinden van uw kind. Ook voor vragen betreffende de algemene voortgang, de determinatie na de brugklas, de profielkeuze, etc. kunt u terecht bij de mentor. De meest eenvoudige manier om contact op te nemen is per e-mail. Het betreffen dan korte vragen, waarbij u het ons streven is dat u binnen drie werkdagen een antwoord van ons ontvangt. Achter in de jaargids online (zie homepage) vindt u een overzicht met namen en e-mailadressen van alle docenten. Wij stellen persoonlijk contact met u op prijs indien u en/of wij vinden dat een onderwerp niet geschikt is om in een email te bespreken. Omdat docenten voor de klas staan, is persoonlijk contact overdag niet altijd direct mogelijk. We adviseren u in dat geval een korte mail te sturen naar de mentor, met daarin het verzoek om persoonlijk contact op te nemen. De mentor kan u dan op een rustig moment terugbellen.

WANNEER EN HOE KAN IK HET BESTE CONTACT OPNEMEN MET DE DOCENT?

Alle vragen die betrekking hebben op het vak van de betreffende docent (lesstof, contact docent-leerling, cijfers), stelt u direct aan de docent. De makkelijkste manier om contact te zoeken is per e-mail. Het betreffen dan korte vragen, waarbij u het ons streven is dat u binnen drie werkdagen een antwoord van ons ontvangt. Wij stellen persoonlijk contact met u op prijs indien u of wij vinden dat een onderwerp niet geschikt is om in een email te bespreken. Omdat docenten voor de klas staan, is persoonlijk contact overdag niet altijd direct mogelijk. We adviseren u in dat geval een korte mail te sturen naar de betreffende docent, met daarin het verzoek om persoonlijk contact op te nemen. De docent kan u dan op een rustig moment terugbellen. Achter in de jaargids online (zie homepage) vindt u een overzicht met namen en e-mailadressen van alle docenten.

IK BEN OUDER VAN HET GOOIS LYCEUM EN WIL ME ALS VRIJWILLIGER AANMELDEN, WAAR KAN IK TERECHT ?

Wij werken met vrijwilligers o.a. bij het surveilleren bij toetsen in de Proefwerkweek en SE week en bij de musical. Het gaat om hulp bij de uitlening aan de balie, het helpen bij het maken van de kleding en het decor. Voor het Technasium worden ouders die bij een bedrijf of instelling werken soms benaderd als opdrachtgever of met het verzoek om een gastles te verzorgen. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft kunt u ons mailen via de contactpagina op deze website.

Geen vraag of we hebben er antwoord op.

Staat uw vraag hier niet onder? In de Jaargids staat veel informatie of neem contact met ons op.

FAQ – HUISWERK/STUDIE/PLANNEN

KAN IK ALS OUDER HET HUISWERK VAN MIJN KIND ONLINE INZIEN?

In de onderbouw wordt het huiswerk digitaal in SOM genoteerd. Dit kunt u ook als ouder inzien. via uw eigen inlog. Het is aan te bevelen om in de eerste jaren samen met uw kind naar het huiswerk online te kijken, zeker wanneer uw kind nog moeite heeft om te plannen of om schoolzaken te overzien en te ordenen.

Van een oudere leerling mag verwacht worden dat hij zelf in staat is om het huiswerk in de agenda te noteren. De meeste docenten zetten daarnaast regelmatig studiewijzers, opdrachten en materiaal in Google Classroom. Leerlingen moeten vanaf de eerste dag zelf hun agenda leren bijhouden. Natuurlijk worden ze daarbij de eerste weken geholpen. In leerjaar 1 heeft iedere leerling een papieren agenda. In de bovenbouw wordt ook wel gekozen om een digitale organizer of agenda te gebruiken.

WERKDRUK LEERLINGEN

Is het mogelijk om de werkdruk/toetsmomenten voor de leerlingen meer te spreiden?

De spreiding van toetsen en so’s is soms geconcentreerd in 2 weken. De werkdruk is dan behoorlijk hoog. Daarna volgt vaak een wat rustiger periode voor de leerlingen.

Helaas is dit een moeilijk te doorbreken fenomeen. Ook op andere scholen is vaak sprake van pieken en dalen in de werkdruk, zowel voor docenten als leerlingen. E.e.a. wordt veroorzaakt door het feit dat vakken tegelijk hun hoofdstukken in de methodes lijken af te ronden en dus een repetitie plannen. Daarna worden de nieuwe onderwerpen aangesneden en hoofdstukken gestart en is het weer even rustig. Leerlingen kunnen dan overigens hun slag slaan door in deze “toetsarme” periodes hoofdstukken samen te vatten en tussentijds stof te bestuderen. Op deze wijze bouwen ze lucht in hun planning waar ze later profijt van hebben als er weer veel toetsen staan.

Sinds 2016 is het Goois Lyceum bewust bezig met het terugdringen van het aantal zogenaamde summatieve toetsen (toetsen voor een cijfer). Een deel van de toetsen is inmiddels vervangen door formatieve evaluatie vormen. Dit zijn toetsvormen die een leerling en de docent tussentijds inzicht geven in wat een leerling al beheerst en wat het nog moet leren/oefenen voordat de stof goed genoeg onder de knie is. Na de afname van een formatieve evaluatie ontvangt een leerling wel feedback, maar geen cijfer.

IS ER OOK EEN TOETSWEEK VOOR DE BRUGKLASLEERLINGEN?

In leerjaar 1, 2 en 3  zijn er 3 toetsweken per jaar. Eén in november,  één in maart en één aan het einde van het schooljaar.

De PWW sluit altijd een periode in het jaar af. De proefwerkweken in de onderbouw vallen samen met de Schoolexamenweken (SE-weken).

HOE LEREN DE LEERLINGEN OM TE LEREN?

De leerlingen worden begeleid in het “leren leren”. Na verloop van tijd zullen ze steeds meer worden losgelaten. Bij de één gaat dit sneller dan de ander, net zoals het ene kind meer toezicht en ondersteuning nodig heeft van ouders (of huiswerkbegeleiding) dan de ander.

Wanneer een kind uw hulp gaat opvatten als bemoeizucht is het lastig, zeker als blijkt dat hij/zij er nog niet zoveel van bakt met die zelfstandigheid. Zijn de cijfers goed, grijp dan niet actief in, maar bevraag uw kind alleen.

Vallen er een aantal onvoldoendes achter elkaar, grijp dan wel in en neem ook contact met de mentor.

Gouden tip: kinderen kunnen geen huiswerk maken bij harde muziek en de afleiding van een mobiel of internet. Bij het studeren moeten er zo min mogelijk prikkels/afleiders in de buurt zijn. Leestip: “Leer als een speer” van JW van den Brandhof.

Mijn kind heeft moeite met het zich eigen maken van studievaardigheden. Op de basisschool kon hij makkelijk leren. Welke tips hebben jullie op het gebied van leren leren?

Veel leerlingen hebben een goed geheugen en hoefden weinig inspanningen te doen om iets te leren. Dat is nu op het VO anders en dus wennen.

In het algemeen kunnen we de twee aanvullende tips geven voor het leren thuis:

Bij voorkeur: schrijvend leren, en dus niet alleen maar vaak doorlezen. Actief belangrijke zaken uit de stof noteren tijdens het leren of een kort uittreksel maken van de paragraaf. Op deze manier leren leerlingen hoofd- van bijzaken onderscheiden. Hoe meer dit geoefend wordt, hoe vaardiger een leerling hierin wordt.

Bij talen moet het werkboek worden gebruikt tijdens het leren, zodat de opgaven die gemaakt zijn nogmaals gemaakt kunnen worden. Zonder te spieken uiteraard (afdekken).

WORDT HET HUISWERK OP SCHOOL GEMAAKT (in een deel van de lestijd) OF MOET AL HET HUISWERK THUIS GEMAAKT WORDEN?

In de onderbouwklassen kan veel maakwerk in de klas worden gedaan. Dat is prettig, want dan kan de docent meteen ook individuele vragen beantwoorden. Herhalen en intensiever studeren kan/moet inderdaad thuis gebeuren, in alle rust. Bedenk ook dat er veel vakken zijn waarvoor niet elke week of vrijwel nooit huiswerk gegeven wordt. 1 à 2 uur per dag huiswerk maken hoort er nu eenmaal bij.

WAT KAN MIJN KIND VINDEN OP GOOGLE CLASSROOM?

Het Goois Lyceum maaktgebruik van Google Apps for Education (GAFE) . Hier wordt door docenten en leerlingen lesmateriaal gedeeld via Google Classroom en Google DRIVE. Google Classroom is een Elektronische Leer Omgeving, ofwel ELO.  Op Classroom staat vaak aanvullende informatie over de lesstof, er staan oefeningen, oefentoets-vragen en tips om de stof te leren, soms met linkjes naar handige sites. Vaak staan ook opdrachtbladen opgenomen. Het is dus een digitale databank voor lesmateriaal dat de docent of sectie zelf samenstelt. Leerlingen kunnen via Classroom ook opdrachten digitaal bij de docent inleveren.  Voor Classroom hebben ouders geen inlogcode. Het is immers ons elektronische klaslokaal, het terrein voor de docent en zijn/haar leerlingen. U kunt met uw kind uiteraard samen eens een kijkje nemen.

HELPEN JULLIE MIJN KIND PLANNEN?

In de mentorlessen wordt leerlingen geleerd om een planning te maken en het verschil tussen lange- en kortetermijnplanning. Ook worden adviezen gegeven dat je niet te lang achter elkaar moet leren (korte pauzes houden), afwisselende vakken achter elkaar te doen en leertaken voor proefwerken te spreiden over verschillende dagen. In de mentormap leerjaar 1 van uw kind op Classroom staat  ook veel informatie. Bekijk het eens samen met uw kind.

Geen vraag of we hebben er antwoord op.

Staat uw vraag hier niet onder ? In de jaargids online staat veel informatie of neem contact met ons op.

FAQ – TOETSEN/CIJFERS/ICT

KAN IK ALS OUDER DE CIJFERS VAN MIJN KIND ONLINE INZIEN?

Via Somtoday kunt u met behulp van uw eigen inlogcode de cijfers van uw kind zien. Alle ouders hebben deze persoonlijke inlogcode van het secretariaat ontvangen aan het begin van het nieuwe schooljaar, net als de leerlingen.

Indien u al een kind hier op school heeft zitten heeft u geen nieuwe inlog nodig voor een volgend kind. Als u inlogt in Somtoday kunt u rechts bovenaan een keuze maken voor welk kind u de cijfers wilt inzien.

IS ER EEN SOM APP BESCHIKBAAR VOOR OUDERS?

Er is een Somtoday app voor ouders beschikbaar.

Tip: het heeft meer waarde om de cijfers van uw kind te bekijken samen met uw kind.

WAT KAN MIJN KIND VINDEN OP GOOGLE CLASSROOM?

Het Goois Lyceum maakt gebruik van Google Apps for Education (GAFE) . Hier wordt door docenten en leerlingen lesmateriaal gedeeld via Google Classroom en Google DRIVE. Google Classroom is een Elektronische Leer Omgeving, ofwel ELO.  Op Classroom staat vaak aanvullende informatie over de lesstof, er staan oefeningen, oefentoets-vragen en tips om de stof te leren, soms met linkjes naar handige sites. Vaak staan ook opdrachtbladen opgenomen. Het is dus een digitale databank voor lesmateriaal dat de docent of sectie zelf samenstelt. Leerlingen kunnen via Classroom ook opdrachten digitaal bij de docent inleveren.  Voor Classroom hebben ouders geen inlogcode. Het is immers ons elektronische klaslokaal, het terrein voor de docent en zijn/haar leerlingen. U kunt met uw kind uiteraard samen eens een kijkje nemen.

KAN IK ALS OUDER HET ROOSTER VAN MIJN KIND ONLINE INZIEN?

Het rooster kunnen leerlingen raadplegen op Zermelo via gsf.zportal.nl.

Uw kind heeft een inlogcode en wachtwoord. Instructie voor het installeren van de de webapp staat HIER

WORDEN TOETSEN ALTIJD NABESPROKEN ?

Ten aanzien van het bespreken van de uitkomsten van de toetsresultaten door de docenten met de leerlingen hanteren we de volgende richtlijnen.

Leerlingen hebben het recht om hun toets in te zien. De CP’s  (Centrale Proefwerken) worden door de sectie gemaakt en in alle parallelklassen afgenomen. Vaak in dezelfde periode. Het is om deze reden dat leerlingen opgaven en uitwerkingen van een CP niet mogen houden. Van overige toetsen of formatieve onderdelen mag dat wel. De CP’s en s.o.’s toetsen worden in de klas besproken. Leerlingen mogen ook buiten de les om vragen stellen aan de docent als hen iets niet duidelijk is.

KAN MIJN KIND DE PROEFWERKOPGAVEN MEE NAAR HUIS KRIJGEN?

Kan mijn kind de proefwerkopgaven mee naar huis krijgen? Ik zou graag meer inzicht willen in hoe mijn kind de toets heeft gemaakt.

Dit is helaas niet realiseerbaar, de vraag leeft echter bij veel ouders.  Het kost echt veel tijd en moeite om een goede uitgebalanceerde toets te maken. Sommige vragen worden ieder jaar verfijnd en aangepast. Er zijn ook maar zoveel toetsvragen die een docent voor een onderwerp/paragraaf kan opnemen. Tel daarbij op dat van de meeste toetsen er al twee of drie versies bestaan. Daarna ben je als docent door je voorraad vragen heen.

Met deze toetsvragen wordt dus door elke sectie heel zorgvuldig omgesprongen. Leerlingen kunnen toetsgegevens, naarmate de toetsen meer buiten het klaslokaal komen, makkelijker met elkaar delen. Dat risico willen we zoveel mogelijk beperken om de validiteit van de toetsen te waarborgen.

Opgaven van schriftelijke formatieve toetsen en uitwerking mogen wel mee naar huis.

Wanneer een leerling een tegenvallend cijfer heeft, en de algemene nabespreking levert onvoldoende begrip op, dan mag de leerling de docent vragen om wat extra uitleg.

Mochten ondanks hernieuwde pogingen en de adviezen van de docent de resultaten voor het vak blijven tegenvallen dat kunt u als ouder contact opnemen met de betreffende docent en een afspraak maken. U kunt samen de toets inzien en dit met hem/haar bespreken. Onze ervaring is dat dit voor alle partijen de meeste inzichten oplevert. Een derde optie is het meegeven van de toets. Dit doen we slechts in incidentele gevallen. Dit moet onder voorwaarden en in een gesloten envelop.

WANNEER STAAN DE CIJFERS VAN MIJN KIND IN SOM?

Kunnen cijfers die worden gemeld aan de kinderen binnen een paar dagen in SOM worden ingevoerd? is een veelgestelde vraag.

Toetsen moeten binnen een afzienbare tijd (binnen 10 werkdagen) worden teruggegeven aan leerlingen en de cijfers op SOM.

Het reglement is opgenomen in het leerlingenstatuut (artikel 12 Toetsen en beoordeling/lid 10). Toch zijn er soms gegronde redenen waarom nakijken op zich laat wachten. Ziekte van een docent bijvoorbeeld. Soms wacht een docent met teruggave van de toets aan de klas totdat alle leerlingen (ook de inhalers) de toets hebben gemaakt.

Wanneer een docent te lang wacht met een toetsresultaat op SOM zetten, (3 weken na de afname mag verwacht worden dat een cijfer op SOM in te zien is) en er is door de docent hierover geen nadere uitleg gegeven aan de leerlingen inzake vertraging, dan mag een ouder de docent een mail sturen om hier navraag over te doen. Komt het vaker voor, dan kunt u hiervan melding maken bij de afdelingsleider.

Geen vraag of we hebben er antwoord op.

Staat uw vraag hier niet onder ? In de jaargids online staat veel informatie of neem contact met ons op.

FAQ – SCHOOLREGELS

WELKE MAATREGEL VOLGT ALS MIJN KIND TE LAAT OP SCHOOL KOMT?

Wanneer een leerling te laat in de les verschijnt is de strafmaatregel dat hij of zij zich de volgende dag meldt om 8.00 uur bij de conciërge. Meestal treedt dan verbetering op. Bij oudere leerlingen komt recidive vaker voor en volgen ook andere trajecten, in ernstige gevallen zoals frequent spijbelgedrag wordt de leerplicht ingeschakeld. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de jaargids online.

MIJN KIND IS LATER OF MIST EEN LES DOOR DOKTERSBEZOEK OF BEZOEK AAN DE ORTHODONTIST, HOE REGEL IK DAT?

Indien een medische afspraak niet buiten schooltijd gepland kan worden, dan geeft u een ondertekend schrijven mee aan uw kind die dit vervolgens ruim van te voren overhandigt aan de verzuimcoördinator of de conciërge. Let op: uw kind mag geen toets missen door een dergelijke afspraak ! Mocht het voorkomen dat een onverzetbare afspraak tijdens een toets valt, dient uw kind (ruim) van tevoren contact te zoeken met de afdelingsleider. Deze zal dan aparte afspraken maken met uw kind. Mocht uw kind later zijn door overmacht, belt u dan met school. In de bovenbouw (klas 4 en hoger) zijn we gebonden aan het examenreglement en tellen alle toetsen mee voor het eindexamen. Daarom is overmacht daar nooit een reden gemiste toetstijd in te halen. We adviseren de leerlingen op het moment dat zij de dag beginnen met een toets daarom altijd enige marge te nemen. Alleen kort (medisch) verzuim regelt u met de verzuimcoördinator, verlofaanvragen dient u in te dienen bij de afdelingsleider van uw kind.

HOE HANDEL IK ALS MIJN KIND ZIEK IS OP EEN DOORDEWEEKSE DAG?

Als een leerling door ziekte of om een andere reden niet naar school komt, dan verwachten we dat één van de ouders dat tussen 08.00 en 09.00 uur telefonisch doorgeeft op telefoonnummer 035- 8003273. U krijgt dan mevrouw Van Eis aan de lijn. Een boodschap voor 8.00 uur inspreken op ons antwoordapparaat is ook mogelijk.

Ziekmelden door ouders moet ook voor leerlingen die al 18 jaar (of ouder) zijn. Een meerderjarige leerling kan zich dus niet zelf ziek melden, behalve als hij zelfstandig woont. Op de eerste dag dat de leerling daarna weer op school is, levert hij een briefje van de ouders in, waarin staat hoe lang hij ziek of afwezig is geweest.

Wanneer een leerling ziek wordt tijdens een schooldag, dan kan hij zich afmelden bij de verzuimcoördinator mevrouw Van Eis of mevrouw De Gooijer in de loge. Zij nemen dan persoonlijk contact op met één van de ouders om te overleggen of u akkoord bent dat uw kind naar huis gaat. U kunt uw kind uiteraard ook van school komen afhalen als u daartoe in de gelegenheid bent.

WAT IS EEN GROENE KAART EN WAT ZIJN DE GEVOLGEN?

Indien een leerling na herhaaldelijke waarschuwingen de les blijft verstoren, of zich anderszins misdraagt, dan kan een leerling door een docent uit de les worden verwijderd. In dat geval dient de leerling een ‘groene kaart’ te halen bij de afdelingsleider.

Op deze groene kaart noteert de leerling de reden van de verwijdering uit de les. Na afloop van het lesuur meldt de leerling zich met de groene kaart bij de desbetreffende docent en bespreekt wat er is voorgevallen. De docent kan besluiten een sanctie (zoals strafwerk, corvee of nablijven) aan de verwijdering te verbinden.

De verzuimcoördinator houdt bij hoeveel groene kaarten een leerling in een schooljaar moet halen. Wanneer dit oploopt wordt door de afdelingsleider of de mentor contact opgenomen met de ouders.

Wanneer een leerling teveel lesuitsturingen of andere incidenten op zijn of haar naam heeft staan dan kan de afdelingsleider besluiten om een leerling  voor één dag intern te schorsen.

WAT VOOR RICHTLIJNEN HANTEERT DE SCHOOL M.B.T. SOCIAL MEDIA?

Het internet biedt enorme mogelijkheden. Vaak kennen leerlingen die mogelijkheden beter dan volwassenen. Sociale media zoals WhatsApp, Snapchat, Instagram en Facebook horen bij hun dagelijkse bezigheden. Deze communicatiemogelijkheden brengen echter soms ook risico’s met zich mee.

Wanneer kinderen via internet met elkaar communiceren zijn de grenzen van wat je wel of niet met elkaar deelt of wat je tegen elkaar zegt voor hen minder duidelijk. Dit kan tot vervelende situaties leiden. Het is daarom nodig dat kinderen tegen grenzen aanlopen en nu en dan gecorrigeerd worden. Dat is lastig wanneer het gedrag op internet zich aan de waarneming van volwassenen onttrekt.

Ook via WhatsApp communiceren leerlingen veel met elkaar. Veel klassen maken een WhatsApp groep aan, zodat de leerlingen snel berichten met de hele klas kunnen delen. Deze vorm van communicatie speelt zich volledig buiten de waarneming van de school af. Het communiceren over schoolzaken of huiswerk via de WhatsApp groep wordt niet door school of de mentor gestimuleerd. Onze officiële communicatiekanalen hiervoor zijn e-mail (school e-mail) en Classroom.

Helaas kan het voorkomen dat via de WhatsApp groep minder prettige berichten of afbeeldingen onderling worden gedeeld. Zorgvuldige communicatie, het voorzichtig omgaan met informatie die privé is en het gebruik van social media daarbij zijn aandachtspunten die horen bij de opvoeding. Daarin spelen zowel ouders als de school een rol.

Over  het gebruik van de mobiele telefoon zie de jaargids online. Leerlingen doen hun telefoon bij binnenkomst van het klaslokaal in de telefoontas. Het Goois Lyceum kent een werkgroep digitale geletterdheid. In de mentorlessen besteden wij aandacht aan het gebruik van sociale media en WhatsApp.

Een school kan dit zoals gezegd niet alleen. Wij vragen ouders om alert te zijn op het internetgebruik van hun kind en de eventuele WhatsApp groep van de klas en hierover ook met hun kind te praten. Wanneer u zich zorgen maakt over de berichtgeving via Social Media van uw kind met andere leerlingen uit de klas dan het verstandig om contact op te nemen met de mentor.

In deze uitgave van Kennisnet (Kinderen en online privacy) staat nuttige informatie. Hier vindt u veel informatie en tips over het internetgebruik van kinderen, onder andere ook over de bescherming van hun privacy.

IS ER OP HET GL AANDACHT VOOR HET TEGENGAAN VAN PESTEN?

Pesten komt helaas op alle scholen voor, ook op het Goois Lyceum. Voor pesten is zeker aandacht. Alle mentoren hebben hier ervaring in. Uiteraard proberen we snel op te treden bij pesten. Ook vakdocenten geven hun bevindingen aan de mentor door als ze vermoedens hebben van pesten. Meer dan de helft van de gevallen is met een gesprek tussen de leerlingen opgehelderd, soms is het nodig om passende strafmaatregelen te nemen. Het opleggen van zo’n maatregel is aan de afdelingsleider.

Blijft het pesten doorgaan, dan kan worden verwezen naar de leerlingbegeleiders of een (externe) sociale vaardigheidstraining. Bij ernstig fysiek geweld op school kan besloten worden tot verwijdering van school. Over deze zaken wordt uiteraard zorgvuldig besproken met de rector.

We ervaren het grootste probleem met pesten waarover door de gepestene wordt gezwegen. Je kunt geen actie ondernemen als je iets niet weet. Soms kan een kind dan ergens lang mee blijven rondlopen. Als u vermoedt dat uw kind wordt gepest (of pest!), neem altijd contact met ons op.

In de mentorles komt pesten in brede zin als thema aan de orde. Ook mentorlessen over privacy, internet en cyberpesten komen aan bod in de mentorles.

De school beschikt over een pestprotocol. Het protocol is in te zien op onze website bij het menu ouders. Op de pagina documenten, notities en procedures kunt u het onderaan de pagina vinden als pdf. Het pestprotocol is tevens te vinden bij het menu leerlingbegeleiding.

WAT IS HET ALCOHOL-, ROOK- EN DRUGSBELEID VAN DE SCHOOL?

Het Goois Lyceum is met ingang van 1 augustus 2019 een rookvrije school voor medewerkers en leerlingen. Alleen op de hoek van de C. Huygensstraat met de Vondellaan mag tabak worden gerookt. Het schoolgebouw heeft een openbaar karakter. Ook op feesten mag in en rond het schoolgebouw niet gerookt worden. In de lessen wordt onder andere aandacht besteed aan de kwalijke gevolgen van roken.

Het gebruik van alcohol en/of drugs is verboden. Wanneer leerlingen betrapt worden op het gebruik van alcohol en/of drugs, kan verwijdering volgen. Het beleid van de Gooise Scholen Federatie inzake gebruik van en/of handel in drugs door leerlingen op het terrein van de school en in de omgeving van de school is onherroepelijk. Tijdens excursies, buitenlandse reizen of bij feestelijke gelegenheden als een diplomering wordt eveneens geen alcohol geschonken. Het Goois Lyceum volgt hierin de wetgeving rondom alcohol van de rijksoverheid.

SMARTPHONES EN ANDERE DEVICES

Wat zijn de regels voor leerlingen voor het gebruik van mobiele telefoons e.d.?

Om het leerproces niet te verstoren en een goede concentratie op die momenten vast te houden, blijven we een terughoudend beleid voeren voor wat betreft muziekspelers en persoonlijke devices met toegang tot het internet zowel in de klas als in de leerruimtes.

Wanneer dergelijke apparaten het onderwijskundige proces op welke wijze dan ook hinderen, dan heeft de docent het recht om het gebruik hiervan te verbieden tijdens de les of in ruimtes waar geleerd en gewerkt wordt.
Mobieltjes, smartphones en personal audio zijn gedurende de les en tijdens lesactiviteiten zoals excursies uitgeschakeld en weggeborgen. Als in een lokaal een telefoontas hangt, zal de docent de leerling vragen om de smartphone/ smartwatch daarin op te bergen bij binnenkomst. De leerling is er zelf verantwoordelijk voor dat de smartphone bij vertrek weer wordt meegenomen. Het gebruik hiervan tijdens de les gebeurt alleen in opdracht of met nadrukkelijke toestemming van de docent. Buiten de les is het gebruik van dergelijke middelen alleen toegestaan in tussenuren, tijdens leswisselingen en in de pauzes in de pauzeruimtes.

Geluidsoverlast veroorzaakt door bovengenoemde apparaten dient vermeden te worden, zowel in de schoolruimtes waar gebruik is toegestaan als op het schoolplein en in de nabije omgeving van het gebouw. Muziek en filmpjes met geluid mogen leerlingen alleen via de eigen koptelefoon of oortjes beluisteren. Filmen of fotograferen is alleen toegestaan voor leerdoeleinden en tevens met nadrukkelijke toestemming van de docent en de persoon die je fotografeert en/of filmt.
De docent kan een apparaat van een leerling innemen wanneer een leerling zich niet aan bovenstaande regels houdt. Na de les wordt deze afgeleverd bij het secretariaat en in bewaring gehouden. De leerling kan daar zijn/haar telefoon om 16.00 uur diezelfde dag weer ophalen. Bij meerdere overtredingen volgen zwaardere maatregelen.

NB: Bij de afname van bovenbouwtoetsen en/of examenonderdelen mogen mobiele telefoons, smartwatches en andere persoonlijke devices met toegang tot het internet niet in de toetsruimte aanwezig zijn. Tijdens de afname van toetsen in de onderbouw worden dergelijke zaken bij binnenkomst ofwel in de telefoontas gedaan ofwel bewaard in het eigen kluisje. Om misverstanden te voorkomen is het eveneens niet toegestaan om een horloge mee te nemen in het lokaal. Het verschil tussen een analoog en een smartwatch is niet altijd goed te zien. Bij het overtreden van deze regel kan het cijfer 1 worden toegekend.

WAT HOUDT DE WENPERIODE VOOR LEERJAAR 1 IN TEN AANZIEN VAN TOETSEN?

In de wenperiode (tot de herfstvakantie) mogen onvoldoende gemaakte s.o.’s worden herkanst tot maximaal een 6. C.P.’s mogen niet worden herkanst, maar het cijfer mag in de wenperiode niet lager zijn dan een 4,0. Na de herfstvakantie gelden voor leerjaar 1 de gewone afspraken rondom toetsen.

De bevorderingsnormen voor alle leerjaren zijn overigens in te zien op onze website.

HOE HANDELT DE SCHOOL WANNEER ER LESSEN UITVALLEN?

Wanneer een les uitvalt zijn er de volgende mogelijkheden:

Een lesuur wordt verschoven naar het eerste of laatste uur van de dag.

De leerlingen hebben een tussenuur met toezicht, een zgn. “stipuur”. Dat is meestal niet één van de eigen docenten. Indien het een eigen docent is, dan kan de docent ervoor kiezen om les te geven in het eigen vak, maar soms hebben de leerlingen hun boeken voor dat vak op die dag niet bij zich. In dat geval wordt er gelezen uit een leesboek dat alle leerlingen in hun kluisje moeten hebben liggen. Via Google Classroom kunnen leerlingen in een stipuur vaak ook werken aan het uitgevallen schoolvak, zeker als de docent een online opdracht heeft uitgezet en de klas daarover een bericht heeft gestuurd per mail.

In sommige gevallen mogen leerlingen in stilte aan hun huiswerk werken. Zij hebben hun benodigde boeken bij zich en moeten tijdens het uur wel rustig zijn. De smartphones worden net als in een gewone les bij binnenkomst in de telefoontas gedaan.

Het Goois Lyceum zit ruim in de behaalde onderwijstijd. Er vallen ook wel eens lessen uit om bepaalde activiteiten mogelijk te maken zoals excursies of reizen. Die maken ook deel uit van het onderwijsaanbod. Wij stimuleren vaksecties om de excursies zoveel mogelijk na lestijd, in de middag te plannen of binnen de eigen lestijd.

HOE WORDEN UITGEVALLEN LESUREN INGEHAALD?

Uitgevallen lessen worden niet ingehaald. Wanneer er veel lessen van eenzelfde docent uitvallen, zal de docent wat schrappen uit het programma, uiteraard zijn dat de zaken die niet noodzakelijk zijn voor toetsstof of stof die van cruciaal belang is voor de doorlopende leerlijn.

Wanneer langdurige afwezigheid van een docent is te verwachten, dan wordt zo spoedig mogelijk een vervanger gezocht. Meestal lukt dat binnen drie weken of eerder.

Meer weten?

Klik hier voor de pagina Documenten & procedures