Wanneer een leerling door ziekte of om een andere reden niet naar school kan komen, dan verwachten we dat één van de ouders dat vóór 08.30 uur telefonisch doorgeeft op het speciale nummer om leerlingen ziek te melden. Buiten dit tijdstip kunt u zelf 2 dingen doen:

-uw kind zelf in Somtoday als absent registreren. Klik HIER voor de handleiding.

-een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Spreek dan duidelijk de voornaam, achternaam en klas van uw kind in.

  • Verzuim/ziekmelding: 035-8003273

Wanneer een leerling door ziekte of om een andere reden niet naar school kan komen, dan verwachten we dat één van de ouders dat tussen 08.00 en 09.00 uur telefonisch doorgeeft op het speciale nummer om leerlingen ziek te melden. Buiten dit tijdstip kunt ook ook een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Spreek dan duidelijk de voornaam, achternaam en klas van uw kind in.

Dat geldt ook voor leerlingen die al 18 jaar (of ouder) zijn. Een meerderjarige leerling kan zich dus niet zelf ziek melden, behalve als hij zelfstandig woont. Wanneer een leerling met regelmaat wordt ziek gemeld kan school een rol spelen bij het aanpakken van de problematiek. Een leerling doorverwijzen voor een afspraak met de jeugdarts van de GGD behoort dan tot onze mogelijkheden.

Afwezig tijdens een proefwerk

Wanneer een leerling door ziekte een proefwerk heeft gemist, neemt hij zo snel mogelijk zelf het initiatief een afspraak te maken met de docent om deze in te halen op een van de daarvoor bestemde inhaalmomenten.

Tijdens de proefwerkweek of SE-week is het noodzakelijk dat op elke dag dat een leerling ziek is, een ziekmelding wordt gedaan.

Afspraken met een dokter, orthodontist, fysiotherapeut, e.d. zijn in principe geen geldige reden om een proefwerk niet te maken. Indien een dergelijke afspraak echt niet verplaatst kan worden, moet in overleg met de docent en/of de afdelingsleider afgesproken worden dat de leerling het proefwerk op dezelfde dag één of meerdere lesuren eerder of later maakt. Bij schoolexamens in de bovenbouw is dit niet mogelijk.

Als een leerling bij een toets afwezig is en niet door zijn ouders vooraf is ziek gemeld, wordt het cijfer 1 toegekend.

Medische afspraken orthodontist

Het spreekt vanzelf dat iedereen alle lessen bijwoont. In alle klassen worden elke les de absenten bijgehouden via SOMtoday.
Als er een dringende reden is (bijvoorbeeld een medische afspraak) is om één of meer lessen te verzuimen, dan moet dat vooraf, schriftelijk (via gl-absenties@gsf.nl) of telefonisch worden gemeld bij de verzuimcoördinator, mevrouw Van Eis. Zij is van maandag t/m donderdag aanwezig. Op vrijdag neemt de loge de melding op.

Wij dringen erop aan dat afspraken voor de orthodontist zo veel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt of anders op afwisselende tijdstippen. Leerlingen moeten in principe tot en met 17.00 uur beschikbaar zijn voor schooltaken.

Aanvragen bijzonder verlof

Een verzoek voor bijzonder verlof wordt altijd gericht aan de afdelingsleider. In de Jaargids vindt u hierover meer informatie onder praktische zaken.

Aanvraag verlof voor studieactiviteit

Wanneer een studiekeuzeactiviteit (bijvoorbeeld een open dag of meeloopdag) onder schooltijd valt, mogen leerlingen daar zelf verlof voor aanvragen. Graag zien wij de aanvraag minimaal een week van te voren tegemoet.

De aanvraag voor de afdeling havo bovenbouw gaat via dit digitale aanvraagformulier. Voor vragen kunt u terecht bij de heer J. Mittendorff (jmittendorff@gsf.nl), decaan havo.

De aanvraag voor de afdeling vwo bovenbouw gaat via het digitale aanvraagformulier. Graag zien wij de aanvraag minimaal een week van te voren tegemoet. Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw A. Burzer (aburzer@gsf.nl), decaan vwo.

Ongeoorloofde absentie

Als een leerling in de onderbouw zonder reden afwezig blijkt te zijn, wordt diezelfde dag naar huis gebeld. Als een leerling gespijbeld heeft, moet hij in ieder geval de gemiste tijd na afloop van de schooldag (dus niet in tussenuren) dubbel inhalen op een door de afdelingsleider aangegeven tijdstip. Bij herhaaldelijk missen van de lessen zonder geldige reden worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek op school en kunnen aanvullende maatregelen door de afdelingsleider genomen worden. Bovendien wordt het RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken) op de hoogte gesteld.

Dit is Bibi, onze verzuimhond. Bij een ziekmelding gedurende een schooldag, snuffelt ze even aan de leerling ter controle.