ONDERSTEUNING
Het is belangrijk dat een leerling zich prettig en veilig voelt op school. Het is fijn als een leerling goede cijfers haalt, maar zeker zo belangrijk dat hij met plezier naar school gaat en zich prettig voelt op school. Wanneer een leerling zorgen heeft of problemen ondervindt, dan is het belangrijk dat hij weet bij wie hij bij ons terecht kan en waarvoor.

De begeleiding van elke leerling begint bij de mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en alle lesgevende docenten van de leerling. De mentor houdt niet alleen de studieresultaten in de gaten, maar ook de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling. De mentor kan een beroep doen op het zorgteam van de school bij problemen die buiten de reguliere begeleiding vallen. Dit gaat altijd in overleg met de betreffende afdelingsleider. De ondersteuningscoördinator houdt zich bezig met de organisatie en de ondersteuning van het zorgteam.

Het zorgteam wordt gevormd door de ondersteuningscoördinator en de volgende interne begeleiders:

  • de pestpreventiecoördinator
  • de dyslexiecoördinator
  • de begeleider voor leerlingen met faalangst
  • meerdere leerlingbegeleiders (sociaal-emotioneel/ gedrag/ langdurige ziekte)

Bij problemen van meer specifieke aard kan de school externe hulp inschakelen. Dit gebeurt altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s).

Het zorgteam heeft ook de mogelijkheid om bij het Zorg Advies Team (ZAT) te rade te gaan. Het ZAT wordt gevormd door de jeugdarts van de GGD, de leerplichtambtenaar, een begeleider Passend Onderwijs en de ondersteuningscoördinator.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft die niet valt onder de basisondersteuning van de school, zal de ondersteuningscoördinator een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen.
In het OPP staat wat het uitstroomprofiel van de leerling is, welke onderwijsdoelen daarbij horen en welke begeleiding en ondersteuning daarvoor nodig is. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. 

Voor vragen over leerlingbegeleiding en/of passend onderwijs kunt u terecht bij de ondersteuningscoördinator, mw. E. Veldt: eveldt@gsf.nl
Voor vragen over dyslexie kunt u terecht bij de dyslexiecoördinator, mw. Bischoff: mbischoff@gsf.nl
Veel gestelde vragen over ons dyslexiebeleid zijn overigens terug te vinden in deze FAQ over dyslexie.

Meer documenten met informatie en afspraken op het gebied van onze leerlingbegeleiding vindt u onderaan deze pagina.

Meer weten?

FAQ Dyslexie

Protocol dyslexie Goois Lyceum

School ondersteuningsprofiel Goois Lyceum (SOP)

Pestpreventieprotocol GL

GSF Protocol meldcode kindermishandeling

GGD Protocol medicijnverstrekking aan leerlingen

QINAS